SC TALC DOLOMITA SA – Anunț CONVOCATOR

211

ADMINISTRATORUL SPECIAL Al TALC DOLOMITA SA, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, J20/20/1995, C.U.I. RO 6936633,
Cu avizul administratorului judiciar Alfa & Quantum Consulting SPRL Filiala Hunedoara, CUI 27669377, sediu: Deva, Al. Salcâmilor bl. 32, sc. 4, ap. 63 jud. Hunedoara, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R.: 0440, Tel: 0729540166, e-mail: alfaquantumhd@gmail.com, reprezentată legal prin asociaţi coordonatori Alic Bogdan şi Cârceie Marius Radu, numit în baza Incheierii Civile nr. 132 din data 21.10.2015 de Tribunalul Hunedoara, în dos. 4477/97/2015,

În temeiul prevederilor art. 117 si art.111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30, art.18 si urmatoarele din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum si ale reglementarilor ASF si BVB
CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC TALC DOLOMITA SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, la data de 16.08.2021, ora 13,00,  la sediul societăţii din Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, pentru toţi acţionarii, inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti in registrul actionarilor la data de 02.08.2021, ce constituie data de referinta, cu următoarea

Ordine de zi :

1. Aprobarea Planului de reorganizare, propus de TALC DOLOMITA SA, în insolvenţă, prin Administrator special.
2. Stabilirea datei de 01.09.2021 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Stabilirea datei de 31.08.2021 ca exdata, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.
4. Mandatarea persoanei împuternicite pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de 17.08.2021, ora 13,00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială. Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate.
Alte informații pot fi obtinute la sediul societății debitoare.
Informaţiile cu privire la convocarea adunării generale şi la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură special si vot prin corespondenta care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor pe website-ul societăţii ( www.talcdolomita.ro ) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare, intre orele 10.00–14.30 sau vor fi transmise prin serviciile poştale sau electronice fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens, contra cost.
Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti cu procură speciala sau pot vota prin corespondenta. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la TALC DOLOMITA S.A, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul societătii, de luni până vineri, orele 10,00 -13,00. Acestea se depun la societate în original, completate si semnate, înainte de sedintă, în termen legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot în aceasta adunare.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
– De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisa în scris, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
– De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde in format intrebare – răspuns pâna la data adunării generale.
Alte informatii privitoare la A.G.O.A. pot fi consultate pe www.talcdolomita.ro, e-mail: office@talcdolomita.ro.

Administrator Special
Dragos Mereuta

ADMINISTRATOR JUDICIAR ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L. FILIALA HUNEDOARA
Asociat coordonator Bogdan Alic

 

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *