Polidava SA – Convocator

335

Consiliul de Administrație al Polidava SA, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, jud. Hunedoara, înregistrata la O.R.C. sub nr. J20/361/1991, CUI: RO2115910, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 29.04.2022 ora 13°°, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii ȋnscrişi in Registrul acţionarilor la data de referinţă 01.04.2021, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

 Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind exerciţiul financiar al Polidava SA la 31.12.2021.
 Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere la 31.12.2021.
 Aprobarea raportul auditorului financiar intern privind activitatea SC Polidava SA la 31.12.2021.
 Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată in exerciţiul financiar 2021.
 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
 Aprobarea prelungirii mandatului consiliului de administraţie cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 03.05.2022 – 03.05.2026.
 Mandatarea unei personae sa semneze în numele si pentru toti actionarii societatii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
 Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comertului şi publicarea acesteia ţn Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
Începȃnd cu data de 29.03.2022, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune la sediul societăţii pȃnă la data de 28.03.2022.
În cazul în care nu se realizează majoritatea cerută de lege privind cvorumul necesar pentru convocarea AGOA, a doua convocare se va face la data de 02.05.2022, ȋn acelaşi loc, aceeaşi ora și cu aceeași ordine de zi.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.