Farmaceutica REMEDIA S.A. – Anunţ convocator

102

C O N V O C A R E

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.)

Consiliul de Administrație al Farmaceutica REMEDIA S.A. (Societatea), având sediul social în Deva, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, cod unic de înregistrare RO 2115198 și număr de ordine în Registrul Comerțului J20/700/1991, capital social 9.548.082 lei integral subscris și vărsat, pagina web www.remedia.ro, convoacă, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 382/20.10.2022, în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile, republicată, Legea 297/2004 privind piața de capital, Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF nr. 5/2018, Adunarea Generală Exaordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de:
Marti, 25.10.2022, ora 12:00, la sediul societății din București, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod postal 041836.
În cazul în care A.G.E.A. nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de:
Miercuri, 26.10.2022, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
La A.G.E.A. sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 14.10.2022 – considerată data de referință.
La data convocării A.G.E.A. capitalul social al S.C. Farmaceutica REMEDIA S.A. este de 9.548.082 lei divizat în 95.480.820 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.
Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
Nu există clase diferite de acțiuni.
Nu există drepturi de vot suspendate la data prezentei.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 25.10.2022/26.10.2022 – ora 12:00:
1. Aprobarea dobândirii, de către Societate, a acțiunilor proprii, prin ofertă publică de cumpărare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
– Scopul programului: Societatea va răscumpara acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății și ai unor persoane juridice afiliate, în cadrul unui Program de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislației în vigoare, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată;
– Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.864.425 de acțiuni, reprezentând 3% din capitalul social al Societății;
– Prețul minim per acțiune: 0,3 lei;
– Prețul maxim per acțiune: 0,9 lei;
– Valoarea pecuniară maximă este de: 2.577.982,50 lei;
– Durata: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
– Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege.
Achiziționarea acțiunilor în cadrul programului de răscumpărare se va desfășura prin ofertă publică de cumpărare în baza unui Document de ofertă publică, aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și derulat prin intermediul unui Intermediar.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății cu drept de reprezentare și/sau substituire pentru adoptarea măsurilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație cu drept de reprezentare și/sau substituire pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii, în limitele legale și statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programului de ”Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv fiecărui beneficiar, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

4. Aprobarea datei de 15.11.2022 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Aprobarea datei de 14.11.2022 ca ex date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Împuternicirea „TARUS” – Valentin-Norbert TARUS e.U., Președinte al Consiliului de Administraţie, reprezentată prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraodinare a Acţionarilor.

A. Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Potrivit dispozițiilor art. 117 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu respectarea următoarelor condiții:
i. În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
ii. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.
În toate cazurile, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
iii. Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și de proiecte de hotărâri propuse spre aprobarea A.G.E.A. trebuie să fie transmise/depuse și înregistrate la sediul societății din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836, până la sfârșitul zilei de 06.10.2022, în original, semnate și, după caz, ștampilate* de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.10.2022».
* În conformitate cu Art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea, obligativitatea revenind doar institutiilor statului.

B. Adresarea de întrebări, în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A.
Fiecare acționar poate adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi depus/transmis și înregistrat la sediul social al societății din București, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 până la sfârșitul zilei de 20.10.2022, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.10.2022».
Aceleași cerințe de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi și prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi”) vor fi aplicabile și pentru acționarii/reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A.
Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebarile cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

C. Exprimarea votului
Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

C.1. Votul direct în cadrul A.G.E.A.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă – cu excepția reprezentantului legal (care de asemenea urmează a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.
În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

C.2. Reprezentarea pe baza de procură specială sau procură (împuternicire) generală la A.G.E.A.
Acționarii pot fi reprezentați în A.G.E.A. prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legislației aplicabile, care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății sau o procură generală întocmită în conformitate cu prevederile Art. 202 din regulamentul nr. 5/2018.
Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la A.G.E.A. prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile anterior precizate.
a. Reprezentarea pe baza de procură specială
Formularele de procură specială vor fi disponibile în limba română și engleză începând cu data de 24.09.2022, la sediul Societății și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro. În cazul în care un acționar desemnează, prin procură specială, ca mandatar o altă persoană, se va folosi formularul de procură specială pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, după caz.
i. În cazul acționarilor persoane fizice procurile speciale vor fi însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A.
ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat procura se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.
Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat, semnat, și după caz ștampilat, precum și documentele însoțitoare, se depun personal sau se transmit la sediul S.C. Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, str. B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 până la data de 23.10.2022, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.10.2022» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi societate.
Un acţionar dă în cadrul formularului de procura specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine împuterniciri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul să voteze pentru un acţionar în mod diferit faţă de votul pentru un alt acţionar.
Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de împuterniciri exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi «pentru», «împotrivă» şi «abţinere» fără a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «împotrivă» şi «c» «abţineri»). În cazul împuternicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al împuternicirii speciale.
Procurile speciale vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari.
În toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procură specială se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.
b. Reprezentarea pe baza de procură (împuternicire) generală
Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 (trei) ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acţionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a. numele/denumirea acţionarului;
b. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
c. data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
d. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.
Împuternicirea generală încetează prin:
(i) revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
(ii) pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Împuternicirea generală va fi semnată de acţionar şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declaraţia prevăzută mai sus trebuie depusă la Societatea Farmaceutica REMEDIA S.A. în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune odată cu împuternicirea generală.
Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.
Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmise pe adresa de e- mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și oră, cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – republicată. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al A.G.E.A.
În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) generală este o persoană juridică aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

În toate cazurile, persoanele fizice împuternicite prin procură (împuternicire) generală se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.
C.3. Votul prin corespondență în cadrul A.G.E.A.
Acționarii Societății Farmaceutica REMEDIA S.A. înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.
Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile în limbile română și engleză, începând cu data de 24.09.2022, la sediul Societății, și pe pagina de internet a societății, www.remedia.ro.
i. În cazul votului prin corespondență al acționarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondență trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., și dacă este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentanților legali (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
ii. În cazul votului prin corespondenta al acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal
sau acestea nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permita identificarea reprezentantului legal.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de buletin de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, în format scris precum și actele însoțitoare trebuie depuse/transmise și înregistrate la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA S.A. din București, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 în original, completate, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de 23.10.2022, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 25/26.10.2022» sau transmise pe adresa de e-mail investor@remedia.ro până la aceeași dată și oră, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – republicată, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
Formularele de buletine de vot prin corespondență vor fi actualizate în cazul în care se vor face propuneri de completare a ordinii de zi de către acționari sau de candidați la funcția de administrator.
Acționarii care votează prin corespondență trebuie să-și exercite în mod corect dreptul lor de vot, astfel încât pentru fiecare subiect înscris pe ordinea de zi și în buletinul de vot să rezulte în mod expres și clar opțiunea sa de vot. În cazul în care la un subiect sau mai multe din cele înscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe opțiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimării viciate a consimțământului.
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA S.A. până la datele și orele mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.E.A.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la A.G.E.A. este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la A.G.E.A. o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la Adunarea Generală.
Începând cu data de 24.09.2022, documentele, materialele informative, proiectele de hotărâre în legătura cu A.G.E.A., în condițiile legislației în vigoare, pot fi consultate și obținute de acționari de pe website-ul Societății, www.remedia.ro, sau de la sediul Societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății Farmaceutica REMEDIA S.A. sau la numărul de telefon +40 745 962 413, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 16:00. Persoana de legătură este d-l Florin CADIA.
Toate documentele pentru A.G.E.A. pot fi depuse la sediul societății din Bucureşti, B-dul Metalurgiei nr. 78, sector 4, cod poştal 041836 în zilele lucrătoare în intervalul orar 10:00 – 16:00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

reprezentata prin

Valentin – Norbert TARUS

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.