Școala Postliceală „Vasile Goldiș” Deva-ANUNŢ

534

Anunț titularizare

În conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu modificările și completările ulterioare, şi cu legislaţia, în vigoare, referitoare la masurile de protectie a personalului din unitatile şcolare, în contextul pandemiei de Coronavirus, Școala Postliceală Vasile Goldiș Deva scoate la Concursul de Titularizare următoarele posturi didactice vacante pentru:
1. Profesor AMG cu licență -1 post
2. Pregătire-Instruire Practică / Asistent Medical Generalist – 1 post
3. Pregătire-Instruire Practică / Asistent Medical Generalist – 0,5 post
4. Profesor AMF cu licență -0,5 post
5. Profesor studii superioare economice – 1 post
6. Profesor Chimie-0.5 post
Concursul va avea loc în zilele de 02 februarie, ora 10:00 – proba practică și 04 februarie 2021, ora 10:00 – proba teoretică (lucrare scrisă în disciplina postului), la sediul școlii din Deva, județul Hunedoara, str. Axente Sever, nr.3, corp A, etajul 2, biroul secretariat .
Înscrierile și depunerea dosarelor se vor face la secretariatul școlii, zilnic, între orele 10.00-12.00, în perioada 15.01.2021 – 29.01.2021.
Acte necesare la dosar:
1. Copii legalizate, de biroul notarial, de pe actele de studii, foaia matricolă;
2. Adeverință privind frecventarea în anul școlar 2020 – 2021 cursurilor de modul psihopedagogic sau promovarea modulul pedagogic în anii şcolari anteriori;
3. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul);
4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
5. Copie de pe actul de titularizare în învățământ (dacă este cazul);
6. Copie de pe fila din B.I. sau C.I. cu domiciliul;
7. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
9. Avizul medical din care să rezulte că este sănătos şi apt(a) pentru a preda în învățământ;
10. Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecatorească rămasă definitivă, de condamnare penală.
Informații privind cerintele specifice fiecărui post, actele necesare dosarului de înscriere și desfășurarea concursului se pot obține direct la secretariatul Școlii Postliceale” sau la telefon: 0770596401, orele 10.00-12.00, e-mail: postlicealasanitaravgoldisdeva@gmail.com.

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.