ICSH SA – Anunţ convocator

387

ADMINISTRATORUL SPECIAL

al SC Întreprinderea de Construcţii Siderurgice Hunedoara – ICSH SA – în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, CUI RO2126260, ORC J20/34/1991, sediul: Hunedoara, Soseaua Hunedoara – Santuhalm, nr. 1 A, jud. Hunedoara, cu avizul administratorului judiciar, ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., sediul: Timişoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr. înregistrare RSP 0235, Tel: 0256/430328, Fax. 0356/818451, e-mail: contact@aqc.ro, reprezentată legal prin asociaţi coordonatori Alic Bogdan şi Cârceie Marius Radu, numit în baza sentinţei nr. 1040/F/2012 din data 05.07.2012 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civila de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dos. 5569/97/2012,
În temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111 al. 2 lit. a si e din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30 si art.18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum si ale reglementarilor ASF si BVB,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR, la sediul societătii din Hunedoara, soseaua Hunedoara-Santuhalm, nr. 1 A, jud. Hunedoara, în data de 29.04.2021, ora 12,00, pentru toti actionarii înregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 09.04.2021, ce constituie data de referintă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului special cu privire la activitatea economico- financiară desfăsurată în cursul anului 2020.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit Financiar cu privire la exercitiul economico- financiar pe anul 2020.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2020.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 (a planului de afaceri pe anul 2021), pentru durata în care societatea se află în perioadă de observatie. Împuternicirea administratorului special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar si până la data confirmării unui plan de reorganizare, având în vedere faptul că societatea se află sub incidenta dispozitiilor Legii 85/2006.

6. Aprobarea datei de 19.05.2021, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 86 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Stabilirea datei de 18.05.2021, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.
8. Mandatarea unei persoanei pentru semnarea hotararii AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru efectuarea raportarilor, inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.
Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de 30.04.2021, ora 12,00, la aceeasi adresă, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti cu procura speciala/generala, conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la SC ICSH SA, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective.
Actionarii pot vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta Formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta se pot gasi la sediul ICSH, de luni pana vineri, intre ora 10,00 -14,00. Acestea se depun la societate in original, completate si semnate, anterior sedintei, in termenul legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Informatiile referitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultate, la sediul societatii, luni – vineri, intre ora 10,00 -14,00, incepand cu data convocarii A.G.O.A, precum si pe www.icsh.ro . Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.

ADMINISTRATORUL SPECIAL
Mioara Mereuta

Avizat
Administrator Judiciar
ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L.
prin asociat coordonator
Alic Bogdan

Comentarii FB

comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *